Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad služeb poskytnutých ve studiu STUDIO 4Ladies, Benešova tř.280, Nýřany.

A to odpovědnými osobami: Iveta Vaverová, IČO: 88322611 a Mgr.Dagmar Kallupová, IČO: 74458108.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že tento Reklamační řád se uplatní pouze na smlouvy uzavřené výhradně s výše jmenovanými a to na smlouvy uzavřené ústní dohodou či písemnou formou.

1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady, a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou, když:

- odpovídá jejímu popisu, který jsme Vám sdělili před výkonem služby;

- je poskytnuta v dohodnutém termínu a trvá po uvedenou dobu;

- je poskytnuta s náležitou odborností a péčí;

- je v souladu s požadavky právních předpisů.

2. Jaká je záruční doba poskytované služby?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co jste se o nich dozvěděli. Vadu služby lze reklamovat nejpozději IHNED PO UKONČENÍ SLUŽBY.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že Vám služba byla poskytnuta vadně, máte zejména právo na:

a) bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí služby nebo na poskytnutí náhradní služby);

b) přiměřenou slevu z kupní ceny;

c) odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy).

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

- jste o vadě před poskytnutím služby věděli;

- jste vadu sami způsobili; zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných informací.

- nelze uplatnit ohledně vzniklých nepřesností v řádech mm, jiných odstínů apod.., pakliže se jedná o ruční práce nikoliv strojové. Manuální práce jsou vždy méně přesné, než-li strojové práce. Na tento fakt se musí brát zřetel.

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace služeb. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.1.2018.